LINIJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Unutar linije za otpadne odnosno kanalizacione vode možete pronaći separatore masti ili odmašćivače, separatore pijeska ili pjeskolov, septičke jame, biološke prečišćivače tip IMHOFF, separatore sa kapjućim filterom, postrojenja sa aktivnim muljem, ali i tankove za prve kiše, gravitacione separatore ulja i separatore ulja sa koalescentnim filterom, sisteme za pranje vozila ili tretman vode kod autopranica …  Sve je popraćeno tehničkim podacima, potvrdama i uputstvima za podzemnu ugradnju.

   LINIJE PROIZVODA: 

PROIZVODI IZ LINIJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Separatori ulja i masti

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Odmašćivanje je jedan fizički predtretman za odstranjivanje ulja, pjene, masti i svih materija koje imaju specifičnu težinu manju od otpadnih voda.
Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda nije ništa drugo do jedna nepomična cisterna u kojoj se odvija separacija pomoću flotacije (plutanja) materija čija je specifična težina manja od vode i sedimentacije jednog dijela čvrstih materija koje se talože na dnu cisterne
UPOTREBA
Primarni tretman sivih voda iz kuhinja, umivaonika, bidea, tuševa, kada za kupanje, mašina za veš i mašina za pranje sudova.

Separatori ulja sa koalescentnim filterom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Separatori ulja sa koalescentnim filterom omogućavaju veću efikasnost uklanjanja lakih materija. Sistem koristi poliuretanski spužvasti držač na kojem se sjedinjuju čestice ulja i ugljovodonika, sve dok ne dostignu takve dimenzije da mogu gravitacijom napustiti otpadne vode. Ovaj tretman preporučljiv je u prisustvu posebno restriktivnih ograničenja na koncentracije mineralnih ulja i ugljovodonika u odlagalištima. Preporučuje se uvođenje faze uklanjanja pijeska uzvodno od separatora ulja kako bi se spriječila mogućnost začepljenja mrežice filtera čvrstim materijama.
UPOTREBA
Tretman otpadnih voda natkrivenih i otvorenih površina trgova, parkirališta, salona automobila, garaža, i slično, definisani prema UNI-EN 858-1. Uređaji za odvajanje lakih tečnosti (na primjer benzin i nafta).

Biološki separator TIP IMHOFF

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Biološke cisterne za vodu Imhoff sastoje se od dvije preklopljene i hidraulički međusobno povezane pregrade. U gornjoj pregradi čvrste taložne materije pomoću gravitacije stižu do dna taložnika, koji ima odgovarajući nagib i koji omogućava prolaz mulju u donju pregradu gdje se odvija digestija.
UPOTREBA
Primarni tretman crnih voda iz toaleta.

Septičke biološke cisterne za vodu – septičke jame

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Septičke jame predstavljaju pouzdan uređaj za primarni tretman otpadnih voda, radi se o pasivnim sistemima za prečišćavanje, izuzetno stabilnim, jednostavnim i jeftinim; uglavnom se koriste u sektoru prečišćavanja civilnog otpada u malim zajednicama. Sklop cisterne navodi otpadne vode da prolaze kroz tečnu masu koja se u njoj nalazi, usporavanje toka omogućava odvajanje čvrstih taložnih materija i materija specifične težine manje od vode, pored toga, u cisterni se pokreće proces anaerobne fermentacije, sa posljedičnom solubilizacijom i sintezom jednog dijela neaktivnih čvrstih materija. Na ovaj način iz cisterne izlazi prerađena otpadna voda, tj. sa ograničenom koncentracijom čvrstih materija, pretežno transformisanih u rastvorene i koloidne čvrste materije.
UPOTREBA
Primarni tretman crne vode iz toaleta, po vrstama ih dijelimo na jednokomorne, dvokomorne i trokomorne.

Monoblok prečistači DEPURBLOK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Monoblok prečistač IFABLOK sastoji se od primarnog tretmana sedimentacije i anaerobne digestije mulja u biološkoj cisterni za vodu i narednog sekundarnog tretmana aerobne digestije na bazi aktivnog mulja. IFABLOK je sistem koji iskorištava djelovanje aerobnih bakterijskih kolonija koje, ostajući u suspenziji u otpadnoj vodi, troše biorazgradivi organski materijal koristeći ga kao hranu za dobijanje energije i potrebnog materijala za sintezu novih ćelija. Kako bi se osigurala koncentracija kiseonika, potrebna za razvoj bioloških reakcija, koristi se sistem za ventilaciju sa potopljenim difuzorima koji sa dna cisterne rasipaju protok vazduha od finih mjehurića, i na taj način se obezbjeđuje adekvatno miješanje koje drži u suspenziji visoke koncentracije čvrstih materija prisutnih u cisterni.
UPOTREBA
Primarni i sekundarni tretman civilnih i sličnih otpadnih voda.

Separator pijeska – PJESKOLOV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Pjeskarenje je fizički predtretman za uklanjanje svih supstanci koje imaju specifičnu težinu veću od vode (kamenje, pijesak, lišće, itd.), a koje dolaze od ispiranja pokrivenih ili nepokrivenih površina (putevi, parkirališta, prostor magacina i skladišta) i površina za pranje. PJESKOLOV je mirni rezervoar unutar kojeg se odvija smanjenje brzine tečnosti, a to omogućava taloženje čvrstih suspendovanih materija, koje se talože i akumuliraju na dnu rezervoara.
UPOTREBA
Primarni tretman ispranih voda pokrivenih površina i kišnih voda koje dolaze sa nepokrivenih površina, trgova, parkirališta, industrijskih zona, benzinskih pumpi, itd.

Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Uređaji za prečišćavanje aktivnog mulja su sistemi za sekundarni tretman koji iskorištavaju djelovanje bakterijskih kolonija koje
ostajući u suspenziji u otpadnoj vodi troše biorazgradivi organski materijal koristeći ga kao hranu da bi se dobila potrebna energija i
materijal za sintezu novih ćelija. Na ovaj način formiraju se tvorevine sve stabilnijih jedinjenja sve do potpune degradacije organskog
tereta. U uređajima sa aktivnim muljem razvijaju se veoma visoke koncentracije aerobnih bakterija, koje su sposobne da apsorbuju
kiseonik rastvoren u vodi da bi se trošio biorazgradivi materijal. Da bi se obezbijedila potrebna koncentracija kiseonika za razvoj
bioloških reakcija, koristi se ventilacioni sistem pomoću potopljenih difuzora, koji sa dna cisterne raspršuju vazduh u fine mjehuriće,
ovo takođe garantuje adekvatno miješanje da bi se zadržale u suspenziji visoke koncentracije čvrstih materija u cisterni.
UPOTREBA
Sekundarni tretman civilnih otpadnih voda.